معجزه ی صدا

هر گونه کپی و استفاده تصویری، نمایشی و موسیقیایی از آثار و تصاویر موجود در این وبلاگ بدون اجازه کتبی ازمدیریت وبلاگ ممنوع است

 
نویسنده : یکی از دوستداران ناصریا - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
 

بنام خالق زیباییها وهنر

نگاهی به هنرمندان خطه جنوب وستارگان موسیقی پاپ

ازآنجایی که همه دوستداران موسیقی پاپ ایرانی چه درداخل وچه درخارج ازکشوربه خصوص دوستداران وطرفداران صدای ناصرعبداللهی درانتظار آخرین آلبوم موسیقی آن مرحوم به نام رخصت که باآهنگسازی وتنظیم مهدی عندلیبی ساخته شده است می باشند پس از پیگیری درمورداین آلبوم  به پوسترتبلیغاتی آلبوم رخصت برخوردکردم واین امرمرابه عنوان مدیروب لاگ استادعندلیبی برآن داشت تاباتوجه به این کگه هردوی این عزیزان ازهنرمندان خطه جنوب کشورمی باشند و همه دوستداران بی صبرانه درانتظار شنیدن آثارمندرج دراین آلبوم هستند مصاحبه ای را بامهدی عندلیبی ترتیب دهم وآنرا به همه دوستداران هنروموسیقی پاپ تقدیم نمایم .

س:آقای عندلیبی می خواهم بدانم چه هنرمندان دیگری تاکنون ازخطه جنوب درجامعه هنری مطرح وستاره شده اند البته به جز استادصادق چوبک وهمایون خرم که من آنها رامی شناسم جنوبی هستند.؟

ج:بله اساتیدی که شماازآنها نام بردید ازهنرمندان مطرح وصاحب نام درعرصه هنرمی باشند که هردوی آنها بوشهری هستند ولی همانطور که مستحضرید خطه جنوب دارای مردم خونگرم وهنرمندی است که همواره درطول زمان اساتید مطرح وصاحب نامی رابه جامعه هنری معرفی کرده است استادهمایون خرم دربخش موسیقی سنتی وازنوازندگان بنام سازهای زهی است همچنین استادصادق چوبک ازنویسندگان بنام ونویسنده داستان تنگسیر می باشند که اکثرمردم عزیزمان درباره آن میدانند وبعضا فیلم ساخته شده ازروی این اثر جاودان رادیده اند ولیکن مادربخشهای مختلف هنری هنرمندان بسیارخوبی راداریم که ازخطه جنوب می باشندمثلااستادناصرتقوایی که ازکارگردانان هنرهفتم یاهمان سینما می باشند که نقش بسزایی درتحول وپیشرفت فیلم سازی ومعرفی ستارگان سینمایی داشته اند البته شایان ذکراست هنرمندان بسیار زیادی ازجنوب کشور باقابلیتهای عالی درشاخه های مختلف هنری وجودداشته ودارند که بدلیل عدم حمایتهای لازم ازسوی دست اندرکاران مسئول درعرصه هنر وعدم معرفی ایشان وعدم آماده سازی بستر مناسب برای خلق وظهور استعدادهایشان نتوانسته اند شهرت ومعروفیت درخور شان هنریشان رابیابند ودربخشهای هنری دیگرافرادی توانستند باپشتکار وهمت مضاعف وتواناییهای هنری خود وتحمل سختیهای بسیارزیادکاری ومالی ازافراد جاوید وماندگاردرعرصه هنرشوند که دراینجا می توانم به استاد منوچهرآتشی که چهره ماندگار درشعروادب می باشند یادکنم ودراینجا ازتمام اساتید وهنرمندانی ازخطه جنوب که دراین لحظه حضورذهن برای بردن نامشان ندارم پوزش می طلبم .

س:دربخش موسیقی پاپ چه کسانی ازخطه جنوب رامی توانید نام ببرید که ازستارگان این موسیقی بوده ومی باشند؟ 

ج:منظورشما درآهنگسازی وتنظیم موسیقی پاپ است یاخواننده پاپ .

س:لطفا درموردهردومقوله نظر خودرابفرمایید؟ 

ج:ازنظر خواننده پالپ به جرات میتوانم بگویم چه درکل خطه جنوب وچه درکل کشور ناصرعبداللهی یک فوق ستاره درموسقی پاپ بودوبه نظر این حقیر تکرارنشدنی است وصدای رسا وخیلی محکمی داشت وبسیار بااستعداد بود وشعورقابل ستایشی دردرک موسیقی پاپ واجرای قطعاتی که برای اجرابه اوسپرده می شدداشت ولی دربخش آهنگسازی کسی رانمی شناسم که البته این هم به این دلیل است که شایداینجاب زیاد درجریان خبرهای هنری ومربوط به آهنگسازی درخطه جنوب نبوده ام واطلاعات کافی ندارم

س:باتوجه به اینکه شمانیز ازآهنگسازان خطه جنوب هستیدچطور این هنرمندان رانمی شناسید؟

ج:من بااینکه جنوبی هستم ولی مدت زیادی است که درتهران زندگی میکنم ومتاسفانه ارتباط کمی باهنرمندان جنوب داشته ام وتنها ناصرعبداللهی ورضاصادقی وچندنفردیگرازجنوب رامی شناسم ولیکن فکرمی کنم دربوشهر خوانندگان محلی وموسیقی سنتی فعالیت چشمگیری داشته اند ومن یکی دونفرازآنهارادورادور می شناسم ولی درموسیقی پاپ ازاستان بوشهر شخص مطرحی رادرخوانندگی پاپ نمی شاسم .

س:یعنی خواننده موسیقی پاپ دراستان بوشهر که معروف باشد نداریم ؟

ج:اگرهم باشد من نمی شناسم ولی تاآنجاییکه می دانم دربخش پاپ نداریم .

س:شمابه عنوان یک آهنگسازکه اهل بوشهرهستیدفعالیت هنری خودراازچه زمانی  آغازکرده اید؟

ج:من ازسال 1377کارآهنگسازی رابه طورجدی وحرفه ای دنبال کرده ام وازهمان زمان به تهران آمدم واولین آلبوم بدون کلام خودم رابه نام دیارعشق را روانه بازارموسیقی نمودم که الحمدلله شروع خوبی برای من بود .

س:بعنوان سوال آخر بفرماییدآیاآلبوم رخصت توسط آقای رضاکریمی قراراست که منتشرگرددوهماهنگیهای انتشاراین اثربه عهده ایشان می باشد؟

ج:آقای رضاکریمی ازدوستان خوب من هست اما ایشان نه شرکت نشروپخش آثارموسیقی دارند ونه مسئولیتی دراین باره دارندوازسوی من و زنده یادناصرعبداللهی انتشاراین اثربه ایشان واگذارنگردیده است وضمنا بایدمتذکرشوم که ایشان درزمان حیات ناصرعبداللهی چندوقتی مسئولیت هماهنگی کنسرتها و زمانبندی برنامه های ایشان راعهده داربوده اندکه بعدازایشان آقای مهدی کاشی مدیربرنامه ناصرشد.

درپایان ازهمه دوستداران موسیقی پاپ به وی‍‍ژه طرفداران ودوستداران صدای ناصرعبداللهی که همواره ازایشان حمایت کرده اندوهمچنین این بنده حقیرراموردلطف خودقرارداده اندتشکرمیکنم وامیدوارم به زودی باانتشارآلبوم رخصت محبت این عزیزان را جبران نمایم وهمچنین از گرداننده وب لاگ ناصریای بندر که نقش بسزایی درزنده نگاه داشتن نام ویادناصرعبداللهی داشته اندتشکرخودراابرازنمایم .

 

 

 

 


 
comment نظرات ()